สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพิทักษ์ บุญทวี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางพรเพ็ญ เทพมณี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายองอาจ โคตรสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1


นายไพรสรรค์ บุญเติม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2


นายเหมี่ยว จงสดับกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2


นายโอปัง เบื้องบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.23


นายจิตร จันทร์โด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4


นายประเทือง ทองน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4


นายประยูร พึ่งตน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5


นายยี่ มาตขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5


นายภาสกร โกษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6


นายสมบัติ ทวีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7


นายสำลี จูมพิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8


นายสัมฤทธิ์ ชอบศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9


นายสุทัศน์ พิลาน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9


นายไพบูลย์ แก่นจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10


นายแสงจันทร์ สิงห์เทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10


นายพวง กระเบา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11


นายสมจิตร ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11


นายพิสุทธิ์ สระบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12


นายอำพร พิมพ์รัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12


นายสาคร สุนทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13


นายทรงอิทธิพล พันธ์เลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14


นายอภัย เข็มพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14


นายสถิต วงษ์สว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15


นายสมพร พันธ์เลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15


นายประณต มีจอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16


นายวัชรินทร์ วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16


นายวิมล ทองน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.17


นายสุรศักดิ์ ชูรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.17


นายสีทน บุญทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.18