คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายรพีพัฒน์ ทำเลดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 095-6018763


นางอวยพร จุดาสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 091-0188393


นายอดุลย์ สาระบาล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 099-5874776


นายสุเมธ จันลาชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 063-0548418