ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 74/65 ตั้งแต่เลขที่ 1 - 50 4 ม.ค. 65 22
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 16 พ.ย. 64 46
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 4 พ.ย. 64 45
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 4 พ.ย. 64 40
รายงาน กการจ่ายเงิน - การรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 4 พ.ย. 64 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 3 พ.ย. 64 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 28 ต.ค. 64 41
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ต.ค. 64 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปี 2565 26 ต.ค. 64 23
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 7 ต.ค. 64 43
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 6 ต.ค. 64 37
ประการผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองคืการบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 ต.ค. 64 42
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 ต.ค. 64 38
โครงการธนาคารขยะ บ้านกุดหินหมู่ที่4 และโรงเรียนบ้านโนนยาง วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 7 ก.ย. 64 39
ประกาศเรื่องโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) 6 ก.ย. 64 92
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation Center) 4 ส.ค. 64 103
ประกาศ อบต.กำแมด เรื่อง ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 ส.ค. 64 70
ประกาศรายงานติดตามแผนและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 เม.ย. 64 104
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 เม.ย. 64 115
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 เม.ย. 64 101
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 1 มี.ค. 64 101
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2564 16 ก.พ. 64 108
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2564 16 ก.พ. 64 119
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2 ก.พ. 64 216
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2 ก.พ. 64 124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 115
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 119
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ธ.ค. 63 141
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 24 พ.ย. 63 135