สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร Kummad Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000013
วันนี้ 000008
วานนี้ 000018
เดือนนี้ 000785
เดือนก่อน 000423
ปีนี้ 003870
ปีก่อน 004352
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเรื่องโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) - 6 ก.ย. 64(ดู 20) 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation Center) - 4 ส.ค. 64(ดู 30) 
  ประกาศ อบต.กำแมด เรื่อง ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - 3 ส.ค. 64(ดู 27) 
  ประกาศรายงานติดตามแผนและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 19 เม.ย. 64(ดู 67) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 4 เม.ย. 64(ดู 77) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 4 เม.ย. 64(ดู 59) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 - 1 มี.ค. 64(ดู 65) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 62(ดู 247) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 62(ดู 242) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 62(ดู 222) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 62(ดู 700) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 62(ดู 687) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 62(ดู 678) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 30 พ.ย. 61(ดู 305) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 - 3 ก.ย. 64(ดู 15) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - 4 ส.ค. 64(ดู 20) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 - 1 ก.ค. 64(ดู 20) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 - 7 มิ.ย. 64(ดู 46) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 - 11 พ.ค. 64(ดู 60) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 9 เม.ย. 64(ดู 59) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 - 8 เม.ย. 64(ดู 67) 

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดและสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมได้มอบโฉนดให้กับชาวตำบลกำแมด ณวันที่20 สิงหาคม 2564 (ดู 30)

การจัดตั้งศูนย์พักคอย (CommunityIsolation Center) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด (ดู 79)

สาระจาก อบต กำแมด

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู 182)

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 298)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 : [21 ก.ย. 64]
  สิงหาคม : [6 ก.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : [3 ก.ย. 64]
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2564 : [23 ส.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 : [4 ส.ค. 64]
  กรกฎาคม : [2 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 : [1 ก.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 : [1 ก.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 : [7 มิ.ย. 64]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร