คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 17

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   11 มี.ค. 64 75
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 64 67
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   11 มี.ค. 64 68
การขออนุเคราะห์ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 64 72
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   11 มี.ค. 64 68
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 63
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 60
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 58
การแจ้งขุดดิน   11 มี.ค. 64 55
การแจ้งถมดิน   11 มี.ค. 64 59
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   11 มี.ค. 64 56
การรับชำระภาษีป้าย   11 มี.ค. 64 42
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   11 มี.ค. 64 55
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   11 มี.ค. 64 52
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 64 48
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 64 77
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   11 มี.ค. 64 53
คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 64 52
ประกาศใช้คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 64 50
คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1   4 มิ.ย. 63 91