การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564   4 มี.ค. 64 46
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.พ. 64 45
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปี 2564   4 ม.ค. 64 45
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และศึกษาวิจัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ธ.ค. 63 54
การเเต่่งตั้งตัวเเทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-003 สายเเยกทางหลวงหมายเลข ยส.3017   28 เม.ย. 63 82
การเเต่่งตั้งตัวเเทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-002 สายเเยกทางหลวงหมายเลข ยส.3017   28 เม.ย. 63 79
คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   13 ก.พ. 63 85
การเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   8 ม.ค. 62 71
การเเต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   8 ม.ค. 62 83
การเเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนา   4 ม.ค. 62 69