หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา   1 ต.ค. 63 80
การสร้างขวัญและกำลังใจ   1 ต.ค. 63 90
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปเเล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563   17 เม.ย. 63 104
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   4 ต.ค. 62 99
ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   3 ต.ค. 62 120
หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   1 ต.ค. 62 97
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 101
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562   18 เม.ย. 62 88
การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร   18 เม.ย. 62 68
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   28 ม.ค. 62 60
ประกาศหลักเกณฑ์การลาของพนักงานจ้าง   8 ต.ค. 61 96
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   11 ก.ค. 61 148