หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา   1 ต.ค. 63 53
การสร้างขวัญและกำลังใจ   1 ต.ค. 63 66
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปเเล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563   17 เม.ย. 63 78
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   4 ต.ค. 62 74
ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   3 ต.ค. 62 93
หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   1 ต.ค. 62 71
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 76
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562   18 เม.ย. 62 64
การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร   18 เม.ย. 62 44
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   28 ม.ค. 62 37
ประกาศหลักเกณฑ์การลาของพนักงานจ้าง   8 ต.ค. 61 68
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   11 ก.ค. 61 55