แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 16

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   6 ต.ค. 63 50
ประกาศเเผนจัดซืิ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ต.ค. 62 69