รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ย. 64 13
งบเเสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   24 ธ.ค. 63 62
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   23 ธ.ค. 63 80
รายงานงบเเสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 พ.ย. 63 79
รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2563   30 พ.ย. 63 98
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 63 105
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563   18 ก.ย. 63 86
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 63 107
รายงานงบเเสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   9 ม.ค. 63 97
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   21 พ.ย. 60 278