E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดประจำ เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมดเดือน ธ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาทเดือน ธ.ค. 64 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัวเดือน ธ.ค. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางเดือน ธ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหินเดือน ูธ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลวงวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ยเดือน ธ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 64
ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อคู่มือประชาชน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายนับคะแนนเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดประจำปีงบประมาณ 2565 4 ต.ค. 64
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 4 ต.ค. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ยส.ถ 20-001 บ้านหัวงัวหมู่ที่ 9 ตำบลกำแมด กว้าง 4 เมตร ยาว 4,650 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 18,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 4 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างต่อเติมรั้วสนามเด็กเล่นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9080 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1539 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคำจุง สุทธศักดิ์ ถึง ศาลงัวหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงตลาดสดของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อถังขยะสีแดง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64