E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างต่อเติมรั้วสนามเด็กเล่นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9080 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1539 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคำจุง สุทธศักดิ์ ถึง ศาลงัวหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงตลาดสดของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อถังขยะสีแดง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าบ่อขยะ (ช่วงต่อจากถนนคแนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นใต้วัดบ้านกุดหิน หมู่ที่ 15 ต.นาโส่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดอินทราราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมดหมู่ที่ 16 ไปบ้าน หัวงัว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ช่วงหน้าบ้านนางเกสร อุ่นใจ ถึง สามแยกนายถิ่น บุญทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงนานายสมภาร ปัจฉิมมาไปห้าแยกบ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นหน้าบ้านนายฉวี ประการแก้ว ถึงที่นานายประดิษฐ์ ประการแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ 18 ไปบ้านโคกสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านคำจุง สุทธศักดิ์ ถึง ศาลงัวหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวงัวหมู่ที่ 9 ( สายสี่แยกนางประกอบขันเงิน - โรงสีชุมชนบ้านหัวงัวหมู่ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองตาไก้ (ช่วงถนนคอนกรีตเดิมถึงหนองกุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ ๑๘ (ช่วงหน้าบ้านนายสถิต นางาม ถึงบ้านนายบรรจง มีนำพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ ๑๘ (ช่วงหน้าบ้านนายสถิต นางาม ถึงบ้านนายบรรจง มีนำพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกำแมด หมู่ที่ ๗ (ช่วงบ้านนางอนงค์ บุญศรี ผ่านตลอดไปทาง โรงสีชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ ๑๘ (ช่วงหน้าบ้านนายสถิต นางาม ถึงบ้านนายบรรจง มีนำพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกำแมด หมู่ที่ ๗ (ช่วงบ้านนางอนงค์ บุญศรี ผ่านตลอดไปทาง โรงสีชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ถึงสะพานโพง ต่อเขตตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ต่อจากคอนกรีตเดิมไปทางสะพานโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวยค้อ หมู่ที่ 13 ช่วงบ้านนางเพงศรี แก่นจำปา ถึงแยกบ้านนายอรุณลักษณ์ คุณุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64